จิ้งจก (Lizard)

ชีววิทยา

  • ออกหากินในเวลากลางคืน
  • มีอาณาเขตอาศัยที่เฉพาะเจาะจง
  • ผิวหนังสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

อาหาร :  อาหารของจิ้งจกเป็นแมลงขนาดเล็ก และแมลงทั่วไปที่มาเล่นไฟ

วงจรชีวิต

  • ไข่ 40 – 45 วัน
  • ตัวอ่อน 3 เดือน
  • วัยเจริญพันธุ์ 3 – 5  ปี

การป้องกันและกำจัดตุ๊กแก

  • การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า – ออก
  • การใช้สารเคมี
  • การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร็จรูป
  • วิธีอื่น ๆ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ