ความเป็นมา


บริษัท เวิลด์ เพสสท์ เซอร์วิส จำกัด ถือกำเนิดขึ้นมาจากทีมงานของกลุ่มคนไทย เป็นการบริหารองค์กร โดยผู้บริหารเป็นผู้วางแผนการให้บริการและติดตามผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและได้มาตราฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ใช้บริการ ตลอดจนได้มาตราฐานสากลเทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาที่มาตราฐานและคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด ยังเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการป้องกันและกำจัดแมลงมายายนาน 20 ปี พร้อมทั้งความชำนาญด้านสุขอนามัยจากบริษัทกำจัดแมลงชั้นนำในอดีต ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้าด้วยระบบนิเวศน์ของแมลง  โดยนำระบบกำจัดแมลงผสมผสานมาใช้ในงานบริการ อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านสุขอนามัย  สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วนสโลแกนด้านคุณภาพการให้บริการของทางบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพมาตราฐาน   บริการตรงเวลา
มุ่งมั่นพัฒนา              รักษาสิ่งแวดล้อม