บริการ เจนเนอรัล เพสท์ รีพอร์ท

  • เป็นรูปแบบบริการพิเศษ ที่เน้นการสำรวจ ตรวจเช็คหาปัญหา และรายงานผลพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาในเชิ งแก้ไข และป้องกันในระยะยาว
  • มีการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบงานบริการ จดบันทึกประเมินผลงาน โดยผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริการ
  • เป็นบริการพิเศษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร และตรงตามข้อกำหนดของ ISO 90002, GMP, HACCP